ឯកឧត្តម អ៊ុំ សារឹទ្ធ                               ប្រធាន

អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា

លោក Jean-Pierre Martial                 អនុប្រធាន

ស្ថាបនិកនិងអតីតនាយកប្រតិបត្តិ

Artisans d’Angkor និង

Chantiers Ecoles de Formation Professionnelle (CEFP)

លោកបណ្ឌិត សំ ឃង្ទី                          ហិរញ្ញឹក

សាស្ត្រាចារ្យហិរញ្ញវត្ថុ និង

ទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាគណនេយ្យជាតិ

លោក គឹមយាត ដារ៉ារិទ្ធ                        លេខាធិការ

នាយកប្រតិបត្តិ វ. ក. ស

លោកស្រី Patricia Baars                    សមាជិក

នាយកការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍

នៃអង្គការ EWMI ប្រទេសកម្ពុជា

លោកស្រី គឹម សុត្ថាវី                             ​​​​សមាជិក

ចៅក្រមតុលាការកំពូល

លោកស្រី Margaret Ryan                     សមាជិក

នាយិកាកម្មវិធី ELBBL

(English Language Based Bachelor of Law Program)

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

លោកបណ្ឌិត ផាត់ ដារិទ្ធ                         សមាជិក

សាស្ត្រាចារ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងគ្រប់គ្រង

សកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ