បោះពុម្ព

FACT Sheet is a weekly newsletter that tracks the latest economic and fiscal developments in Cambodia and its trading partners. It is produced by the Fiscal Analysis Capacity Training (FACT) department of the Parliamentary Institute of Cambodia to practice research and drafting skills. Every effort is made to ensure that the analysis and insight is of high quality; however, readers should treat it as a training exercise. We cannot guarantee that it is free from error or omission.

 

2018 FACT Sheet

Filename Size
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 21 December 2018_En 860.75 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 21​​ December 2018_Kh 297.29 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 28 December 2018_En 508.03 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 28 December 2018_Kh 188.97 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 14 December 2018-En 506.73 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 14 December 2018_Kh 190.91 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 07 December 2018_Kh 205.43 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 07 December 2018_Eng 210.08 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 30 November 2018_En 394.35 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 30​ November 2018_Kh 236.12 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 16 November 2018_En 197.96 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 23 November 2018_En 290.5 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 16 November 2018_Kh 202.04 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 23 November 2018_Kh 197.95 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 09 November 2018_Kh 194.83 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 09 November 2018_En 151.03 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 02 November 2018_Kh 239.53 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 02 November 2018_En 167.2 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 26 October 2018_en 651.65 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 26 October 2018_Kh 217.35 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 19 October 2018_En 283.71 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 19 October 2018_Kh 222.22 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 12 October 2018_Kh 212.28 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 12 October 2018_En 341.79 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 05 October 2018_Kh 472.26 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 05 October 2018_en 155.87 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 28 September 2018_Kh 182.16 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 28 September 2018_en 564.19 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 21 September 2018_en 155.21 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 21 September 2018_Kh 246.18 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 14 September 2018_Kh 196.54 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 14 September 2018_En 173.84 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 07 September 2018_En 183.84 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 07 September 2018_Kh 211.8 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 31 August 2018_Kh 247.41 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 31 August 2018_En 231.38 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 24 August 2018_Kh 469.83 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 24 August 2018_En 329.1 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 17 August 2018_Kh 177.95 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 17 August 2018_En 170.55 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 10 Aug 2018_Kh 401.55 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 10 August 2018 335.51 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 03 August 2018 202.19 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 03 Aug 2018_Kh 203.25 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 27 July 2018_kh 196.89 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 27 July 2018_En 204 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 20 July 2018_Kh 311.6 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 20 July 2018 158.08 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 13 July 2018 176.2 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 06 July 2018 172.78 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet -29 June 2018 202.06 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet -22 June 2018 153.76 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet -15 June 2018 596.31 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 08 June 2018 569.13 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 01 June 2018 324.52 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 25 May 2018 213.82 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 18 May 2018 210.5 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 11 May 2018 171.49 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 04 May 2018 323.05 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 27 April 2018 141.75 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 20 April 2018 135.64 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 13 April 2018 160.61 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 06 April 2018 186.51 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 30 March 2018 147.55 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 23 March 2018 147.14 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 15 March 2018 135 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 09 March 2018 131.67 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 02 March 2018 274.22 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 23 February 2018 65.32 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 16 February 2018 134.33 KB
An Adobe Acrobat file FACT-Sheet - 09-February-2018 149.63 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 02 February 2018 120.89 KB