បោះពុម្ព

FACT Sheet is a weekly newsletter that tracks the latest economic and fiscal developments in Cambodia and its trading partners. It is produced by the Fiscal Analysis Capacity Training (FACT) department of the Parliamentary Institute of Cambodia to practice research and drafting skills. Every effort is made to ensure that the analysis and insight is of high quality; however, readers should treat it as a training exercise. We cannot guarantee that it is free from error or omission.

 

2019 FACT Sheet

Filename Size
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 25 October 2019_En 176.99 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 25 October 2019_Kh 385.08 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 18 October 2019_En 185.33 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 18 October 2019_Kh 300.34 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 04 October 2019_Kh 198.59 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 04 October 2019_En 194.83 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 20 September 2019_Kh 260.62 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 20 September 2019_En 191.16 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 13 September 2019_En 236.59 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 13 September 2019_Kh 144.75 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 23 August 2019_Kh 217.61 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 23 August 2019_En 198.37 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 16 August 2019_Kh 205.07 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 16 August 2019_En 156.47 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 09 August 2019_En 206.12 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 09 August 2019_Kh 237.04 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 02 August 2019_En 211.32 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 02 August 2019_Kh 219.88 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 26 July 2019_Kh 186.99 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 26 July 2019_En 211.32 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 28 June 2019_Kh 177.97 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 19 July 2019_Kh 173.87 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 19 July 2019_En 170.09 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 28 June 2019_En 195.67 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 31 May 2019_En 157.82 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 07 June 2019_Kh 206.28 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 31 May 2019_Kh 178.58 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 07 June 2019_En 217.99 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 21 June 2019_Kh 171.51 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 21 June 2019_En 155.29 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet​ - 24 May 2019_Kh 164.42 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 24 May 2019_En 174.28 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 10 May 2019_en 171.79 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 10 May 2019_Kh 218.25 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 03 May 2019_Kh 188.37 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 03 May 2019_En 152.14 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 26 April 2019_Kh 162.61 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 26 April 2019_En 156.89 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 12 April 2019_En 173.08 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 12 April 2019_Kh 350.1 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 05 April 2019_En 144.32 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 05 April 2019_Kh 183.68 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 29 March 2019_En 147.79 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 29 March 2019_Kh 165.76 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 22 March 2019_Kh 172.38 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 22 March 2019_En 274.07 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 08 March 2019_En 128.45 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 08 March 2019_Kh 170.89 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 01 Mach 2019_Kh 204.68 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 01 Mach 2019_En 172.56 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 22 February 2019_En 122.34 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet​ - 22 February 2019_Kh 190.94 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 15 February 2019_Kh 190.84 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 15 February 2019_En 148.01 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 08 February 2019_Kh 224.73 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 08 February 2019_En 148.08 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 01 February 2019_En 143.96 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 01 February 2019_Kh 151.9 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 04 January 2019_En 163.65 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 25 January 2019_En 181.33 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 25 January 2019_Kh 210.55 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 18 January 2019_En 175.45 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 18 January 2019_Kh 189.2 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet​ - 04 January 2019_Kh 175.91 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 11 January 2019_En 203.23 KB
An Adobe Acrobat file FACT Sheet - 11 January 2019_Kh 193.53 KB